تعمیر و به روزرسانی

پشتیبانی، نصب و راه اندازی

مشاوره خرید

تعمیر و به روزرسانی

تجهیزات تعمیر شده:

علوم پزشکی اصفهان - دانشکده توانبخشی

ME6000

[:fa]vicon460[:]
دانشگاه یزد-دانشکده صنایع

vicon 460

[:fa]آنالیز ترکیب یدن[:]
دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ورزشی

Indoby 3

[:fa]spinal mouse[:]
دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ورزشی

Spinal Mouse

[:fa]vicon460[:]
دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ورزشی

vicon 460

دانشگاه شهید بهشتی-علوم ورزشی

Motion Analysis

دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ورزشی

ME6000

دانشگاه تهران - علوم ورزشی

Force Plate

دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ورزشی

Force plate Kistler

[:fa]الکتروگونیامتر[:]
دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ورزشی

Electrogoniameter

[:fa]EMG - EKG[:]
دانشگاه تهران - دانشکده علوم ورزشی

ECK/EKG

Biodex isokinetic system3
علوم پزشکی ایران - دانشکده توانبخشی

Biodex Isokinetic S3

[:fa]ایزوکینتیک بایودکس[:]
دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم ورزشی

Biodex - isokinetic

پژوهشگاه علوم ورزشی

Force Plate - AMTI

دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم ورزشی

h/p/cosmos

[:fa]foot pressure[:]
دانشگاه تهران - دانشکده علوم ورزشی

Foot Pressure

تکمیل بخش های مشخص شده با * الزامی می باشد

ثبت درخواست تعمیر و به روزرسانی :