شاخص پاسخ ارادی (Voluntary Response Index) در مطالعات الکترومایوگرافی

شاخص پاسخ ارادی (VRI)

یکی از روش هایی که به ارزیابی سیستم کنترل حرکتی می پردازد استفاده از شاخص پاسخ ارادی (voluntary response index) است. ارزیابی همزمان اطلاعات به دست آمده از فعالیت الکترومایوگرافی سطحی چندین عضله از ویژگیهای این روش است. به این ترتیب به جای بررسی عضلات به صورت تک تک و جدا از هم، عملکرد تمام عضلات درگیر با برآیندی کلی محاسبه می شود و نتیجه به صورت یک عدد بیان می شود. بررسی الگوی الکترومایوگرافی سطحی چند کاناله با استفاده از ضریب قرینگی این امکان را فراهم می آورد که جنبه های مختلف موتورکنترل مانند زمان بندی و توزیع را ارزیابی نماید.

ضریب قرینگی

ضریب قرینگی بیانگر نحوه توزیع الگوی EMG است که در صورت منطبق بودن الگوی EMG در طول حرکت اردی با الگوی پیش الگو، مقدار ضریب قرینگی مساوی یک در نظر گرفته می شود. بدین معنا که رفتار بیشترین قرینگی را دارد، به عبارت دیگر اگر فرض شود برآیند عملکرد عضلات در شرایط ایده ال دارای جهت و اندازه مشخصی باشد فاصله برآیند کلی عضلات در ثبت بدست آمده از عضلات مختلف به چه میزان است.

کد متلب :

دیدگاهتان را بنویسید