آموزش استفاده از سرویس های پردازش

نحوه بارگزاری داده
تحلیل Drop Jump
محاسبه پارامتر های کینماتیکی راه رفتن
محاسبه پارامتر های فضای زمانی راه رفتن
تحلیل پرش اسکات
تحلیل Counter Movement Jump
اشتراک گذاری داده
دانلود گزارش به صورت PDF
استخراج داده ها با فرمت CSV
دیجیتال فیلترینگ


Apex - IMU Motion Capture System

trigger pulse
Apex 3.0.1 - general
Calibration
Time Synchronization