پیاده سازی TCP Trigger برای Apex

( #C )

در ابتدا یک Console Application ایجاد کنید سپس فایل کتابخانه را به رفرنس ها اضافه کنید. جهت دانلود فایل کتابخانه به بخش دانلودها مراجعه کنید.

در این مثال با فشردن دکمه Enter بر روی کیبرد یک Event در نرم افزار Apex ثبت خواهد شد.


    static void Main(string[] args)
    {

      Thread thread = new Thread(thread_run);
      thread.Start();

      string cmd = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("-------");
      while (cmd!="exit")
      {                
        _trigger.Trigger_send();
        cmd = Console.ReadLine();
      }

    }
        

ایجاد شیئ Apex_TCP_Trigger در یک Thread


    private static BSNlab_tcp.Apex_TCP_Trigger _trigger;

    public static void thread_run()
    {
      _trigger = new BSNlab_tcp.Apex_TCP_Trigger();
      _trigger.run(callback);
    }
          

تابع callback


    public static void callback(byte[] msg)
    {
      foreach (var item in msg)
      {
        Console.Write(item.ToString());
      }
      Console.WriteLine(".");      

    }
        

پس از اتصال صحیح Application در لیست ماژول های نرم افزار Apex یک ماژول Trigger ایجاد خواهد شد.

Real time Data Stream Stream

ARMITA - آرمیتا

با استفاده از این سرور میتوانید داده های سنسورهای IMU را به صورت برخط در نرم افزار های دیگر همچون Matlab جمع آوری کنید دانلود آرمیتا

• Command list
Command Pattern : { Command , value1 , value2, ... }
• Authentication
{ LOGIN , username , password } --> Return String { Done | Error Message }
• Setting the IMUs sampling frequency and number of samples per each transition
{ Sample_Period ,sample period value , number of packet } --> Return String { Done | Error Message }
• Starting data transmission
{ START } --> Return String { Done | Error Message }
•Stopping data transmission
{ STOP } --> Return String { Done | Error Message }
• Computing the bias and offset of Accelerometer and Gyroscope. computed value is stored on IMU memory.
{ CALIBRATION-STEP1 , IMU Number } --> Return String { Done | Error Message }
• Computing the bias and scale of Magnetometer. computed value is stored on IMU memory.
{ CALIBRATION-STEP2 , IMU Number } --> Return String { Done | Error Message }
• Sending the computed scale & bias of Magnetometer
{ CALIBRATION-STEP3 , IMU Number , BiasX , BiasY , BiasZ , ScaleX , ScaleY , ScaleZ } --> Return String { Done | Error Message }
• Blink the IMU red led
{ BLINK , IMU Index } --> Return String { Done | Error Message }

نمونه کد Matlab

  clc;
  clear all;
  close all;

  t = tcpclient('127.0.0.1',5050);
  write(t,'Sample_Period,2,5','string');
  write(t,"LOGIN,email@example.com,Password");
  login = readline(t)
  if (strcmp(login,'Done'))
    flush(t);
    write(t,"START");  
    res = readline(t)    
    if (strcmp(res,'Done'))
      h = figure(1);
      subplot(3,1,1);
      title('Acceleration');
      subplot(3,1,2);
      title('Gyroscope');
      subplot(3,1,3);
      title('Magnetameter');
      
      view = 500;
      frame =1;
      flush(t);
      while(1)
      temp = readline(t);
      if (temp ~= "")
      Mdata = split(temp,'|');
      for imu = 1:size(Mdata,1)
        data = split(Mdata(imu));
        if (size(data,1)>=10) 
          IMUS(imu).time(frame,1) = str2double(data(1));       
          IMUS(imu).acc(frame,:) = [str2double(data(2)), str2double(data(3)), str2double(data(4))];
          IMUS(imu).gyro(frame,:) = [str2double(data(5)), str2double(data(6)), str2double(data(7))];
          IMUS(imu).mag(frame,:) = [str2double(data(8)) , str2double(data(9)), str2double(data(10))];

  
        end
      end

      %plot    
      if (rem(frame,100)==0)
        if (frame < view +1)
        subplot(3,1,1);      
        plot(1:frame, IMUS(1).acc(1:frame,:));
        title('Acceleration');
        subplot(3,1,2);      
        plot(1:frame, IMUS(1).gyro(1:frame,:));
        title('Gyroscope');
        subplot(3,1,3);      
        plot(1:frame, IMUS(1).mag(1:frame,:));
        title('Magnetameter');
        else
        subplot(3,1,1);      
        plot(frame-view:frame, IMUS(1).acc(frame-view:frame,:));
        title('Acceleration');
        subplot(3,1,2);      
        plot(frame-view:frame, IMUS(1).gyro(frame-view:frame,:));
        title('Gyroscope');
        subplot(3,1,3);      
        plot(frame-view:frame, IMUS(1).mag(frame-view:frame,:));
        title('Magnetameter');
        end 
      end

      frame = frame + 1
      
      end                
    
      isKeyPressed = ~isempty(get(h,'CurrentCharacter'));
      if isKeyPressed
        break
      end                  
      %pause(0.01);                
    end
    end

  else
    disp('Login failed...')
  end
  flush(t);
  write(t,"STOP");
  t.Terminator;
          

ویدئو نمونه جمع آوری داده در محیط متلب

پیاده سازی TCP Trigger برای Apex

( Matlab )

ابتدا فایل کتابخانه را دانلود کنید و در مسیر پروژه خود قرار دهید

در خط اول کتابخانه .NET را لود میکنید و پس از ایجاد Apex_TCP_Trigger میتوانید توابع مد نظر را فراخوانی کنید


          asm = NET.addAssembly('C:\MyProject\Apex_TCP_trigger_Net_Framework_Matlab.dll');
          import tcp_trigger.*
          trigger = Apex_TCP_Trigger; 
          trigger.getVersion() % return ++Matlab 0.1
          trigger.run_matlab(); % connect to server
        

تابع run_matlab را فراخوانی کنید سپس در نرم افزار Apex یک اتصال کلاینک TCP Trigger مشاهده خواهید کرد

با استفاده از تابع Trigger_send مینوانید یک Mark بر روی دادههای جمع آوری شده توسط Apex قرار دهید

          trigger.Trigger_send()
          trigger.getResponce()
        

همچنین با استفاده از تابع getResponce میتوانید پاسخ های Apex را مشاهده کنید