پیاده سازی TCP Trigger برای Apex

( #C )

در ابتدا یک Console Application ایجاد کنید سپس فایل کتابخانه را به رفرنس ها اضافه کنید. جهت دانلود فایل کتابخانه به بخش دانلودها مراجعه کنید.

در این مثال با فشردن دکمه Enter بر روی کیبرد یک Event در نرم افزار Apex ثبت خواهد شد.          static void Main(string[] args)
          {
      
            Thread thread = new Thread(thread_run);
            thread.Start();
      
            string cmd = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("-------");
            while (cmd!="exit")
            {                
              _trigger.Trigger_send();
              cmd = Console.ReadLine();
            }
      
          }

        

ایجاد شیئ Apex_TCP_Trigger در یک Thread


          private static BSNlab_tcp.Apex_TCP_Trigger _trigger;

          public static void thread_run()
          {
            _trigger = new BSNlab_tcp.Apex_TCP_Trigger();
            _trigger.run(callback);
          }
        

تابع callback


          public static void callback(byte[] msg)
          {
            foreach (var item in msg)
            {
              Console.Write(item.ToString());
            }
            Console.WriteLine(".");      
      
          }
        

پس از اتصال صحیح Application در لیست ماژول های نرم افزار Apex یک ماژول Trigger ایجاد خواهد شد.