مشخصات سیستم Apex

-+16g 3 Axis Accelerometer
-+2000°/sec 3 Axis Gyroscope
-+4800uT 3 Axis Magnetometer
3 hr Battery
20-50 m Wireless range
1 KHz Raw data update rate
160-500 Hz Fusion Output Rate
< 1 degree Static Error
< 2 degree Dynamic Error
< 5 degree Joint Angle Error
< 5 ms Gait Event

سرویس پردازش تحت وب

محاسبه زوایای مفصلی در حین اجرای حرکات اندازه گیری پارامترهای زمانی - مکانی راه رفتن استخراج سیکل های راه رفتن تحلیل تعادل ایستا و پویا تحلیل پرش عمودی (تحلیل پرش عمودی (Squat, Counter movement and Drop Jump)